Podpora z EÚ

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu:

Zvýšenie kvality vyrábaného produktu a zavedenie efektívnosti výrobného procesu s dopadom na zvýšenie účasti podniku na regionálnom trhu.

Hlavný cieľ :   

Zavedenie inovatívnej technológie spracovania mlieka. Vybudovanie nových odbytových miest pre  produkty poľnohospodárskej produkcie a produkty spracovania poľnohospodárskej výroby . Zvýšenie kvality výrobku.

Kód projektu : 042NR080020

Opatrenie :

4 Investície do hmotného majetku – časť B) Investície do spracovania , uvádzania na trh , vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energickej spotreby.

Podopatrenie :

4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Oblasť zamerania podľa Výzvy :

2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

Výsledok a inovačný prínos Projektu :

Zámerom projektu je zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov zo sektora pôdohospodárstva : inovácie . Zavádzaním inovácií v rámci jednotlivých priorít PRV sa prispeje k zvýšeniu produktivity výrobných faktorov a pridanej hodnoty v prvovýrobe a spracovaní , lepšej integrácii výrobcov do potravinového reťazca a zvýšeniu zdrojov . Vďaka Projektu sa podnieti ekonomický rozvoj podniku, zlepší sa hospodársky výkon podniku a jeho reštrukturalizácia a modernizácia .

Niva stredného Požitavia. Náš región. Má svoj vlastný neopakovateľný charakter. Je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a stáročnými tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú preň jedinečné a typické.

Podporme spolu hodnoty, tradície a vzťah k regiónu !

70-ročná historická kontinuita  družstevného poľnohospodárstva vo Vrábeľskom regióne: