Aktuálne výzvy

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch  

sídlo: Levická 886, 952 01 Vráble

IČO: 00 198 901, IČ DPH: SK 2020411173

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr, Vložka číslo:83/N

 

vyhlasuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry

č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb

financovaných z pre PRV SR 2014-2020 túto

 

Výzvu na predkladanie ponúk

v schéme 6/PRV/2015/ oblasť č. 6: Investícia do poľnohospodárskeho podniku – zavádzanie inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou

Predmet zákazky/investície:

I. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním a aplikáciou mikrogranúl

Špecifikácia a požadované parametre tovaru: sklopný teleskopický rám, prepravná šírka max. 3,00m, poloautomatický záves, pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora, vyžadované otáčky PTO hriadeľa: 540/min, hydraulické ovládanie značkovačov, medziriadková vzdialenosť 75cm, výsevné kotúče pre kukuricu a slnečnicu, min. 15-stupňová prevodovka, objem osivových zásobníkov: každý min. 45l, objem zásobníka aplikátora priemyselných hnojív min 900l, diskové prihnojovacie jednotky, prevádzkový monitor, vakuometer, osvetlenie dopredu/dozadu, aplikátor mikroinsekticídov, stredové utláčacie koleso.

Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky.

Počet kusov ….. 1

II. Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač)

Špecifikácia a požadované parametre tovaru: funkcia samočinného zbierania tekvíc (z vopred nahrnutých riadkov) na poli, integrovaný separátor burín (na ich zachytávanie pred vstupom do mechanizmu), samočinná extrakcia jadierok z tekvíc, vrátane bezšupkových odrôd, Zásobník technologickej vody s objemom min. 350l, funkcia predčistenia tekvicových jadier vodou, normalizovaný faktor funkcie čistenia tekvicových jadier: min. 95%, funkcia predsušenia tekvicových jadier vzduchovým ventilátorom, pracovný zásobník na tekvicové jadrá s objemom min. 750l, pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora, vyžadované otáčky PTO hriadeľa: 540/min, normalizovaná priemerná denná plošná výkonnosť: min. 5ha. Príslušenstvo: traktorom nesený zhrňovač tekvíc do riadkov, pracovný záber min. 300cm.

Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky.

Počet kusov ….. 1

III. Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a troma nápravami / stroj na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, dopravu a skladovanie – prekladací voz / stroj na aplikáciu vápna)

Špecifikácia a požadované parametre tovaru: konštrukčná nosnosť min. 27 ton, ložný objem min 37 m3, odpružená trojnáprava  vo vyhotovení TRIDEM – riadená predná a zadná náprava, pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora, vyžadované otáčky PTO hriadeľa: 540/min, vyhotovenie MULTI – možnosť viacúčelového využitia v spojení s voliteľnými funkčnými výmennými adaptérmi, výbava: a) sklopný závitovkový prekladací  dopravník s priemerom min 500 mm, b) aplikátor vápna, práškových hnojív a ostatných substrátov

Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky.

Počet kusov ….. 1

 

 

Súťažné podmienky a ostatné informácie pre uchádzačov 

k podávaniu cenových ponúk a k procesu obstarávania:

Proces výberu dodávateľa pre zákazku obstarávateľa: Investícia do poľnohospodárskeho podniku – zavádzanie inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou (6/PRV/2015 – oblasť č. 6) sa uskutočňuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020, s poukazom na § 8 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní.

Náležitosti cenovej ponuky:

 • musí byť podaná na celý predmet zákazky
 • musí mať jednoznačne vymedzený predmet dodávky tovarov podľa položiek oprávnených výdavkov uvedených v ŽoNFP a v zmluve o poskytnutí NFP s poskytovateľom
 • musí mať uvedený rozpočet, členený minimálne podľa položiek I. až III. tejto výzvy (rozpočet sa predkladá v písomnej aj elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov)
 • musí mať písomnú formu a byť potvrdená podpisom oprávneného zástupcu uchádzača,  tzn. štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou
 • musí byť potvrdená pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný používať pečiatku
 • musí mať uvedený dátum vyhotovenia (potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na  strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia)
 • nesmie byť staršia ako 3 mesiace pred doručením žiadateľovi alebo pred začatím realizácie projektu. (Začatie realizácie projektu je definované v kapitole 2 Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020).
 • cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom
 • doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.

Spolu s vypracovanou cenovou ponukou je uchádzač povinný doložiť: 

 • potvrdenie uchádzača o prijatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli  právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie

Víťazný uchádzač bude tiež povinný doručiť do 5 pracovných dní:

(za predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):

 • výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace,
 • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO).

Ďalšie podmienky súťaže:

 • V prípade víťazného uchádzača prijímateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov verejného sektora v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.
 • Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • V prípade, že víťazný uchádzač neposkytne súčinnosť v rámci uzatvárania zmluvy alebo odstúpi od uzavretej zmluvy alebo dôjde k ukončeniu zmluvy medzi prijímateľom a uchádzačom iným spôsobom (napr. písomnou dohodou), prijímateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom druhým v poradí. Poskytovateľ v tomto prípade bude prijímateľovi akceptovať ako oprávnenú len sumu, ktorú ponúkol prvý uchádzač v poradí, maximálne vo výške uvedenej v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ak sa však preukáže, že (v prípade ponuky odstupujúceho víťazného uchádzača) sa jedná o mimoriadne nízku ponuku (viď §53 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní), Prijímateľ vyžiada nové ponuky od uchádzačov pri dodržaní hore uvedených postupov (platí pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP)  resp. predloží žiadosť o významnejšiu zmenu projektu  (platí po podpise zmluvy o poskytnutí NFP).
 • Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s uchádzačmi tovarov, stavebných prác a služieb výlučne v písomnej forme. Tieto zmluvy musia obsahovať ustanovenie: „Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“ Okrem uvedeného musia tieto zmluvy obsahovať sankciu za nedodržanie termínu plnenia zmluvy na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb, pričom prijímateľ je povinný túto sankciu voči uchádzačovi uplatniť a vymáhať. Uvedenú skutočnosť je povinný na písomné vyžiadanie poskytovateľa preukázať.
 • Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade so súťažnými podkladmi, hodnotiacimi kritériami a s ponukou úspešného uchádzača. Pri uzatváraní zmluvy prijímateľ má zapracovať všetko to, čo bolo predmetom zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného obstarávania. Zároveň prijímateľ je povinný zapracovať do zmluvy sankciu za nedodržanie kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku. Výška sankcie musí byť primeraná, t.j. bude predstavovať minimálne finančný rozdiel medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí.
 • Obálka obsahujúca cenovú ponuku a prílohy musí byť označená textom: “Ponuka 6/PRV/2015/oblasť č. 6 – neotvárať
 • Lehota na predloženie ponúk: písomná ponuka musí byť doručená obstarávateľovi najneskôr dňa 16.11.2017 do 18:00 hod. Ponuky možno zasielať len poštou alebo kuriérom.
 • Dátum a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: dňa 16.11.2017 o 19:00 hod. v sídle obstarávateľa, Levická 886, 952 01 Vráble. Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona, pričom následné vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
 • Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet obstarávania
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z doručených ponúk.
 • O výsledku vyhodnotenia ponúk bude vyrozumený iba úspešný uchádzač, a to vhodným spôsobom a bez zbytočného odkladu. Následne bude s úspešným uchádzačom ako dodávateľom v písomnej forme uzatvorená Zmluva na dodávku predmetu zákazky. Úspešný uchádzač sa obstarávateľovi zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť súčinnosť potrebnú k uzatvoreniu Zmluvy. Dodacie, platobné ako aj ostatné zmluvné podmienky sú obsiahnuté v záväznom návrhu Zmluvy na dodávku predmetu obstarávania, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
 • Informácie a všetky podklady potrebné pre uchádzačov k ich účasti na procese obstarávania sú taktiež zverejnené na webovom sídle obstarávateľa: www.pdvrable.sk

 

Vráble, dňa 16. októbra 2017

 

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

JUDr. Erik Solár – predseda

obstarávateľ

v.r.

 

 

… stiahnuť dokument výzvy ako PDF súbor

… odporúčaný vzorový formulár rozpočtu _ cenovej ponuky

… odporúčaný vzorový formulár rozpočtu _ cenovej ponuky WORD

… záväzný návrh Zmluvy o dodávke a inštalácii predmetu obstarávania

… čestné vyhlásenie uchádzača

… čestné vyhlásenie uchádzača – partner VS