Životné prostredie

Na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja preferujeme inovatívne, ekologicky zamerané a energeticky úsporné technológie. V maximálnej miere využívame obnoviteľné zdroje energie.

Energetickú spotrebu výrobných procesov na farme (technológie dojenia a chladenia surového mlieka, jeho tepelného ošetrenia a primárneho spracovania) prednostne pokrývame lokálnou výrobou energie prostredníctvom fotovoltaických článkov premieňajúcich slnečné žiarenie na čistú a ekologickú elektrickú energiu.

Lokálna výroba ekologickej elektrickej energie v mieste jej skutočnej spotreby minimalizuje prenosové straty, podporuje zvyšovanie energetickej nezávislosti farmy, pomáha šetriť neobnoviteľné energetické zdroje a významne napomáha k zachovaniu kvality životného prostredia aj pre budúce generácie