Bezpečnosť

Bezpečné mlieko. Hygienicky a zdravotne bezchybné

Bezpečnosť potravín je aplikáciou postupov na vyhnutie sa potenciálne nebezpečným ohrozeniam zdravia pri ich výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh. Systém pre analýzy rizika HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) v oblasti bezpečnosti potravín pokrýva celý proces ich výroby z farmy až ku konzumentovi, a jeho prostriedkom je komplexná a dôsledná vnútropodniková implementácia a trvalé dodržiavanie prísnych právnych noriem EÚ a SR v oblasti  bezpečnosti potravín a krmív, potravinovej hygieny, správneho a bezpečného výrobného cyklu, systému vysledovateľnosti, kontroly a riadenia rizík. Výsledným cieľom je zabezpečenie ochrany všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami a tým aj zaručenie vysokej bezpečnosti a výživnej hodnoty mlieka pre konzumenta.

Naše mlieko je bezpečné. Disponujeme všetkými, na to potrebnými úradnými registráciami, osvedčeniami i prísnymi skúškami:

Úradné kontroly a dohľad

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa a Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ako príslušné orgány štátnej správy vykonávajú dohľad a uskutočňujú prísne kontroly dodržiavania požiadaviek potravinového práva, ako aj veterinárnych požiadaviek na:

  • veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, z hľadiska zdravia zvierat
  • veterinárne požiadavky na zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia ľudí,
  • bezpečnosť potravín, ich kvalitu a hygienu,
  • zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe
  • balenie jednotlivých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi,
  • umiestňovanie potravín na trh, ako aj zásad na odber vzoriek a metódy ich skúšania
  • podmienky odbornej a zdravotnej spôsobilosti a hygieny pracovníkov zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh